Creare magazin online

Anunt de atribuire

Detaliu anunt

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Valoarea totala a contractului: 348689,25 lei fara TVA

Data publicare anunt atribuire: 20.03.2018

INFORMATII ANUNT DE PUBLICITATE

Numar anunt: 147801 /29.12.2017

Denumire contract:

Cheltuieli cu hrana pentru participanti copii cod CPV – 55520000-1-Servicii de catering (Rev.2)

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

SCOALA GIMNAZIALA SAUCA

Adresa postala: str Principala, 23 , Localitatea: Sauca , Cod postal: 447280 , Romania , Punct(e) de contact: IFRIM IONUT , Tel. +40 0261822809, In atentia: RESPONSABIL ACHIZITII PROIECT , Email: scoalasauca@yahoo.com , office@impatto.ro, Fax: +40 0261822809

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) X Altele (precizati): UNITATE DE INVATAMANAT
Activitate (activitati)
X Educatie

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Nu
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

“Servicii de furnizare hrana pentru participanti copii”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii – Anexa 2
Locul principal de livrare: Comuna SAUCA, Judetul Satu Mare

Cod NUTS RO115 – Satu Mare

II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In cadrul proiectului Servicii Integrate pentru Revigorarea Comunitatii Marginalizate Cod
SMIS 2014+: 101824, partenerul SCOALA COMUNA SAUCA doreste achizitionarea de Servicii livrare hrana pentru participanti copii pentru activitatile desfasurate in cadrul : A1.3 Masuri de acompaniere si de asigurare de sprijin financiar pentru copii (materiale de invatare, imbracaminte si/sau incaltaminte, hrana, stimulente pentru cresterea gradului de frecventa etc). Servicii livrare hrana pentru participanti copii este necesar a fi prestate pentru o perioada de 169 zile an scolar *3 ani / 507 zile/ 75 copii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55520000-1-Servicii de catering (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
348689,25 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura proprie pentru servicii incluse in Anexa 2
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da

Anunt de publicitate: 147801 /29.12.2017 publicat in SEAP rubrica Anunturi-Publicitate

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 398
V.1) DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 15.03.2018
V.2) NUMARUL DE OFERTE PRIMITE 1
NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE 1
V.3) NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL

SC SILVERADO SRL, cu sediul in Timisoara, str. Rudaria nr 35A, punct de lucru in Str Stefan cel mare nr 106, Tasnad, jud. Satu Mare, Cod de identificare fiscala: RO14549115, tel: 0261825150, 0751279687 e-mail: info@hotelalystra.ro
V.4) INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI

ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI Valoarea: = 348851.48 Moneda: RON Fara TVA

VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI

Valoarea 348689,25 Moneda: RON Fara TVA

V.5) CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

DA – proiectul Servicii Integrate pentru Revigorarea Comunitatii Marginalizate Cod SMIS 2014+: 101824, beneficiar COMUNA SAUCA/PRIMAR COMUNA SAUCA.
VI.2) ALTE INFORMATII –
VI.3) CAI DE ATAC

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal:
030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40
218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Instanța de judecată de pe raza teritorială a autorității contractante
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: Conform art.6 si art.8 din Legea nr.101/2016VI.3.4) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit
contractul/acordul cadru: –
VI.3.5) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru: –

page2image1289280

Comments are closed