Creare magazin online

IDENTIFICAREA RISCURILOR – Sanatate si Securitate in Munca ( SSM )

Indentificarea-Riscului

Indentificarea-Riscului

Identificarea obiectivelor şi activităților aferente realizării acestora

În procesul de identificare a riscurilor se au întotdeauna în vedere obiectivele şi activităţile care contribuie la realizarea acestora. Pentru o identificare corespunzătoare a riscurilor, este absolut necesară existenţa unui document, care să conţină obiectivele asumate la nivelul entității. Acesta poate fi un plan de management, un plan strategic instituţional, sau un alt document care să includă: obiectivele generale, obiectivele specifice, activităţile care contribuie la atingerea obiectivelor,

Fiecare entitate publică, în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern, prin structura constituită la nivelul entității, denumită Comisia de monitorizare, trebuie să parcurgă o serie de etape:

  1. stabilirea obiectivelor generale şi specifice ale entității publice, în concordanță cu prevederile  ”Structurii organizatorice”. Acest lucru se poate realiza în cadrul unor documente de management organizaţional/planificare strategică instituţională, sau prin elaborarea unei Liste a obiectivelor generale şi specifice, conform modelului propus mai jos.

Fiecare entitate publică trebuie să își definească obiectivele generale în strânsă concordanță cu misiunea entității, a căror realizare se desfășoară în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

Obiectivele generale sunt transpuse în obiective specifice și în rezultate așteptate  pentru fiecare  activitate și le comunică salariaților.  Evaluarea riscurilor la locul de munca constituie siguranta profesionala muncitorilor in caz de pericole si riscuri comune la locul de mucna.

Obiectivele specifice trebuie astfel definite astfel încât să răspundă pachetului de cerințe „S.M.A.R.T.” (S= specifice, M= măsurabile, A= adec vate, R= realiste, T= să aibă un termen de realizare).

 

  1. stabilirea activităților şi acțiunilor/operațiilor pentru realizarea obiectivelor specifice prin elaborarea Listei obiectivelor şi activităților;

Conducătorul fiecărui compartiment din cadrul entității publice elaborează/actualizează anual lista activităților necesare realizării obiectivelor specifice propuse, în  concordanță cu  – Atribuții, funcții, sarcini – Continuitatea activității.

  1. ataşarea riscurilor la activitățile și acțiunile din cadrul obiectivelor prin elaborarea Listei obiectivelor, activităților şi riscurilor.

În vederea identificării și definirii riscurilor, conducătorul fiecărui compartiment din cadrul entității publice dispune elaborarea/actualizarea anuală a listei riscurilor atașate activităților necesare realizării obiectivelor specifice propuse, în  concordanță cu  – Atribuții, funcții, sarcini – Planificarea și Standardului 8 – Managementul riscurilor.

  • Identificarea, descrierea riscurilor și a cauzelor care au favorizat apariția acestora

Managementul riscurilor presupune identificarea și evaluarea riscurilor; stabilirea măsurilor de control, în vederea micșorării posibilității de aparație a acestora, cât și diminuarea consecințelor produse, ca urmare a materializării lor.

În vederea gestionării riscurilor la nivelul entităţii publice, conducătorul acesteia constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuţii în acest sens, denumită Echipa de Gestionare a Riscurilor (EGR).

Conducătorii compartimentelor desemnează un responsabil cu riscurile, pentru o bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale, care colectează riscurile aferente obiectivelor / activităților, strategia de risc, revizuiește riscurile și măsurile de control în curs de implementare.

Numărul riscurilor crește proporțional cu complexitatea entității publice și cu numărul activităților desfășurate pentru atingerea obiectivelor.

Managementul  riscului  presupune analiza mediului intern (puncte tari și puncte slabe) şi extern (identificarea amenințărilor și oportunităților) în care entitatea publică îşi desfăşoară activitatea. Astfel, fiecare entitate publică își desfășoară activitatea într-un mediu care influențează riscurile și creează, în același timp, un cadru care definește limitele de gestionare a riscurilor.

Un proces eficient de gestionare a riscurilor la nivelul entității publice trebuie să ia în calcul și prioritățile instituțiilor în coordonare/subordonare sau aflate sub autoritate, care contribuie la realizarea obiectivelor acesteia. S.S.M. – SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII) promoveaza sanatatea si securitatea in munca si mentine importanta acesteia prin profesionalism si dedicare.

Principalii factori care pot influența mediul de risc extern și de care trebuie să țină cont fiecare entitate publică sunt:

  • Legile și reglementările. Fiecare entitate publică trebuie să își identifice acele legi, în baza cărora funcționează și care definesc limitele de acțiune ale entității;
  • Modificarea/actualizarea obiectivelor programului de guvernare. În unele situaţii, tratarea unor riscuri de către conducătorii entității publice este influențată de deciziile politice;
  • Uneori, diminuarea bugetului (rectificări) afectează atragerea/menținerea/facilitarea la cursuri de pregătire profesională a personalului entității publice.

Comments are closed