Creare magazin online

REGULI DE SECURITATE – UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Securitate-si-Sanatate-in-Munca

Securitate-si-Sanatate-in-Munca

UTILIZAREA CALCULATOARELOR

 

 • Lucrătorii care urmează să desfăşoare activităţi cu echipamente de calcul, vor fi încadraţi şi repartizaţi în posturile de lucru numai după efectuarea examenelor medicale obligatorii prevăzute de regulamentele în vigoare de Ministerul Sănătăţii, inclusiv  a examenului medical oftalmologic.
 • Trebuie evitata bararea trecerilor cu cordoane electrice.
 • Echipamentele electrice trebuie aşezate cât mai aproape de prizele electrice.
 • Este interzis să se atingă sau să se ţină cu mâna un obiect metalic (ex: ţeava sau caloriferul) în timp ce cu cealaltă mâna se introduce ştecherul în priză.
 • Este interzis ca operatorii de calculatoare să-şi repare singuri echipamentele. Întretinerea şi reglarea vor fi efectuate de personal special calificat.
 • Conducerea societatii va informa lucrătorii asupra tuturor aspectelor legate de securitate şi sănătate in munca derivate de cerinţele desfăşurării activităţilor, precum şi a măsurilor aplicabile la locul de muncă.
 • Lucrătorii vor fi instruiţi în legătură cu utilizarea echipamentului de calcul înainte de începerea activităţii şi ori de câte ori se modifică organizarea sau dotarea locurilor de muncă.
 • Lucrătorii vor fi instruiţi special asupra necesităţii amenajării ergonomice a locului de muncă şi asupra poziţiilor corecte  pe care trebuie să le adopte în timpul lucrului.
 • Conducerea unităţii va planifica şi organiza  activităţile de prelucrare automată a datelor astfel încât activitatea zilnică în faţa ecranului să alterneze cu alte activităţi.
 • În cazul în care  alternarea activităţilor nu este posibilă, iar sarcina de muncă impune utilizarea ecranelor în cea mai mare parte a timpului de lucru, se vor acorda pauze suplimentare faţă de cele obişnuite.
 • Durata şi periodicitatea pauzelor suplimentare se vor reglementa prin instrucţiuni proprii, cu consultarea unor instituţii specializate sau specialişti, în funcţie de modul de organizare a activitaţii şi de caracteristicile sarcinii de muncă (complexitate, ritm, durată, repetitivitate etc.) şi vor fi incluse în timpul de lucru. Timpul de aşteptare a raspunsului calculatorului nu va fi considerat ca pauză în activitatea lucrătorilor.
 • Amenajarea locului de muncă trebuie realizată astfel încât să ofere utilizatorilor confort şi libertate de mişcare şi să diminueze la maxim posibilele riscuri de natură vizuală, mentală şi posturală.
 • Posturile de muncă trebuie concepute şi amenajate astfel încât să permită unor persoane diferite să realizeze o gama diversă de sarcini de muncă, într-un mod confortabil şi eficace, la nivelul de performanţe cerut.
 • Locul de munca trebuie să permită o buna corelare între caracteristicile antropo-funcţionale ale utilizatorilor şi munca lor prin asigurarea posibilităţilor de reglare a diferitelor elemente componente ale acestuia.
 • Utilizatorii trebuie să aibă posibilităţi de modificare a poziţiei de lucru, în timpul activităţii.
 • Dacă utilizatorii se deplasează de la un punct la altul, este indicat să se prevadă elemente de prindere sub planul de lucru, pentru a uşura mişcarea ( de exemplu o canelura sub birou cu adâncime suficientă pentru prindere cu mâna).
 • Distanţele şi unghiurile de vedere trebuie să fie în raport cu cerinţele sarcinii de muncă şi în conformitate cu poziţia de lucru standard.
 • Pentru a păstra o poziţie de lucru confortabilă şi pentru a evita reflexiile şi efectul de orbire, utilizatorul trebuie să încline, să basculeze sau să rotească ecranul oricare ar fi inălţimea ochilor deasupra planului de lucru.
 • Înalţimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcţii de privire înclinate între 10 şi 20 grade sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.
 • Înălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi antebraţ de minimum 90 grade.
 • În poziţia aşezat, distanţa dintre planul de lucru şi suprafaţa de şedere trebuie să fie cuprinsă între 200 şi 260 mm.
 • Ecranul, suportul de documente şi tastatura  trebuie amplasate la distanţe aproximativ egale faţa de ochii utilizatorului, respectiv 600 +/- 150 mm.
 • Monitoarele vor fi amplasate astfel încât direcţia de privire să fie paralelă cu sursele de lumină (naturală sau artificială).
 • Posturile de muncă la monitoare vor fi amplasate între şirurile de corpuri de iluminat din încăperea de lucru.
 • Monitoarele vor fi amplasate la distanţa faţă de ferestre. În cazul în care monitoarele sunt amplasate în încăperi în care se desfăşoară şi alte activităţi, în apropierea ferestrelor vor fi amplasate posturile de lucru ce nu necesită activitate de ecran. Suprafeţele vitrate nu trebuie să fie situate în  faţa sau în spatele ecranului.
 • Se va evita pe cât posibil, amplasarea monitoarelor în încăperi cu suprafeţe vitrate de mari dimensiuni. Dacă acest lucru nu este posibil, în cazul încăperilor mari, cu suprafeţe vitrate importante, dispuse pe mai mulţi pereţi, se vor lua măsuri adecvate pentru mascarea zonelor cu luminanţă ridicată (pereţi mobili, storuri cu lamele orizontale la ferestre etc.)
 • Pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi stabilitate, la locul de muncă trebuie:
 • să se reducă la minimum vibraţiile inerente sau transmise
 • să se elimine posibilitatea basculării planului de lucru;
 • să fie posibilă reglarea înălţimii mesei fără risc de coborâre bruscă şi deci, de rănire;
 • să nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul.
 • Amenajarea posturilor de muncă într-o încăpere trebuie realizată astfel încât:

Să asigure:

 • accesul uşor şi rapid al utilizatorilor la locul lor de muncă;
 • accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere la toate părţile echipamentului, la poziţiile cablurilor şi la prizele electrice, fără întreruperea activităţii în desfăşurare sau cu o întrerupere minimă;
 • un spaţiu de lucru care să răspundă nevoilor de spaţiu personal, de comunicare între indivizi şi de intimitate.

Conductorii electrici şi cablurile trebuie să respecte următoarele condiţii:

 • să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;
 • să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale utilizatorilor, inclusiv în cazul unei reamenajări a încăperii;
 • să asigure accesul uşor iar intreţinerea să se efectueze fără întreruperea activităţii;
 • cablajul trebuie să corespundă întregului domeniu de reglare a planului de lucru;
 • se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc şi pentru care nu au instruirea necesară.

La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta, în ordine, urmatoarele prevederi:

 • verificarea temperaturii şi umiditaţii din sală;
 • verificarea tensiunii la tabloul de alimentare;
 • punerea sub tensiune a unitaţii centrale, prin acţionarea butonului corespunzator de pe panoul unitaţii centrale şi a echipamentelor periferice;
 • Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza în succesiunea inversă celor prevăzute la punerea sub tensiune.
 • Prin S.S.M. – SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII)  creste productivitatea si stimuleaza metode si tehnologii de lucru eficiente.
 • Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai  după ce personalul autorizat să efectueze revizia sau reparaţia, confirmă în scris că echipamentul respectiv este în stare de funcţionare;
 • Este interzisă îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentului de calcul.
 • Este interzisă efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării echipamentului de  calcul.
 • La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea părţilor fierbinţi.
 • Orice intervenţie în timpul funcţionării imprimantelor, se va realiza cu luarea măsurilor de evitare a antrenării părţilor corpului de către imprimantă.
 • Este interzis fumatul în încăperile cu volum mare de documente.
 • În cazul unui început de incendiu în sala calculatoarelor se va acţiona cu stingatoare cu pulbere – P şi bioxid de carbon – G.
 • Reluarea lucrului în zonele de acţiune a bioxidului de carbon se va face numai după ventilarea spaţiilor respective cu instalaţia de climatizare în funcţiune, în circuit deschis, un timp stabilit în funcţie de capacitatea ventilatoarelor şi volumul încăperilor, dar nu mai puţin de o oră.
 • Este interzis consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii.
 • În timpul lucrului la videoterminale, se vor evita purtarea ochelarilor coloraţi.
 • Utilizatorii echipamentelor de calcul trebuie să cunoască necesitatea şi posibilitaţile  de reglare a echipamentului şi mobilierului de lucru.
 • Reglările se vor efectua în raport cu cerinţele sarcinii de muncă, condiţiile de mediu şi cu caracteristicile antropofuncţionale şi psihofiziologice individuale.
 • Se vor regla în principal:
 • luminanţa ecranului, contrastul între caractere şi fond, poziţia ecranului (înălţime, orientare, înclinare);
 • înalţimea şi înclinarea suportului pentru documente;
 • înălţimea mesei de lucru (dacă este reglabilă);
 • înălţimea suprafeţei de şedere a scaunului, înclinarea şi înălţimea spătarului scaunului.

 

Comments are closed