Asigurarea asistenței tehnice de specialitate cu privire la modul de întocmire a documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, normelor și reglementărilor specifice activităților ce se desfășoară în obiectiv:

 1. Stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
 2. Elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor:
 • Decizie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
 • Dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
 • Dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
 • Dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă – numai dacă este cazul;
 • Dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
 • Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;
 • Convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile;
 • Dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

Elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor:

 • Fişa obiectivului;
 • Raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
 • Documentaţia tehnică specifică, conform legii;
 • Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor – dacă este cazul;
 • Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;
 • Registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
 • Registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
 • Date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă – dacă este cazul;
 • Lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului – dacă este cazul;
 • Planurile de protecţie împotriva incendiilor;
 • Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
 • Evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
 • Rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă – dacă este cazul, dacă operatorul economic are în structură acest serviciu;
 • Fişele de instruire, conform prevederilor Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii – dacă este cazul, dacă operatorul economic deţine, produce sau lucrează cu substanţe periculoase;
 • Grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii (instalaţii electrice, instalaţii de gaze, instalaţii de încălzire etc.) sau care se utilizează în caz de incendiu (sisteme, instalaţii de semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor);
 • mai multe despre  Apărarea împotriva incendiilor pe SpeedFire.ro